algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden A3-4You
Algemene Voorwaarden van A3-4You, gevestigd aan de
Kruisbergsestraat 22, 6611 AJ te Overasselt, KvK nummer 55260705.

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
1a Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten tot koop en verkoop door de eenmanszaak A3-4You hierna
te noemen A3-4You, aangegaan.
1b De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de
Algemene Voorwaarden van A3-4You.
1c Bijzonder van de Algemene Voorwaarden van A3-4You afwijkende
bepalingen zijn slechts bindend indien deze vooraf schriftelijk door A3-4You
zijn aanvaard.
1d Indien en voor zover één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingend-rechtelijk
vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen
geacht in de plaats te treden van de desbetreffende bepalingen of een
gedeelte der bepalingen der Algemene Voorwaarden, onverminderd de
geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 2: Definitie
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de order heeft gegeven en/of
in wiens opdracht is gehandeld.
Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten
3a Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van A3-4You zijn vrijblijvend,
tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
3b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door of op bevoegde wijze namens
A3-4You van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat A3-4You
tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van
koop en verkoop tot stand gekomen.
3c A3-4You behoudt zicht het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op
schadevergoeding.
3d Fouten of onduidelijkheden in aanbiedingen of orderbevestigingen kunnen
niet tot een van de werkelijke bedoelingen afwijkende binding van A3-4You
leiden en doen haar evenmin aansprakelijk zijn voor eventuele schade door
bovenstaande factoren veroorzaakt.
3e Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, dan zijn deze
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen
voortvloeiende uit de overeenkomst.
Artikel 4: Prijzen
4a Tenzij anders vermeld gelden prijzen af onderneming.
4b Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het
overeengekomen tijdstip en (op- of af)levering de prijzen van hulpmaterialen,
grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren
wijziging hebben ondergaan, is A3-4You gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig aan te passen, echter eerst na het verstrijken van drie
maanden na het aangaan der overeenkomst. Dit laat evenwel onverlet de
bevoegdheid van A3-4You tot doorberekening van prijsverhogingen waartoe
zij krachtens wetsbepaling gerechtigd is.
4c Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de
opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4d. Terzake van de geleverde zaken wordt door A3-4You een gespecificeerde
nota verstrekt.
4e Alle prijzen zijn exclusief vervoer, verpakking omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5: Annuleringen
Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is
hij gehouden aan A3-4You alle met het oog op de uitvoering van deze order
redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij
derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van
A3-4You op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de
overige uit de annulering voortvloeiende schade.
Artikel 6: Levering en leveringstermijnen
6a Opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en zijn
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. De leveringstermijnen zijn
vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor A3-4You zijn de
zaken te leveren.
6b Overschrijding van de leveringstermijnen die niet aan A3-4You kan worden
toegerekend overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, kan nimmer
aanspraak geven op schadevergoeding. Indien overschrijding van de
leveringstermijn plaatsvindt zal A3-4You opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.
6c Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen
tijdstip van de levering in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening
en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke gevallen kan A3-4You
stalling c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen, zulks ter
beoordeling van A3-4You.
6d A3-4You heeft het recht om zaken onder rembours te leveren. De
administratie- vervoers en/of verpakkingskosten zijn alsdan voor rekening van
de opdrachtgever. 6e Levering geschiedt steeds “af magazijn”, alwaar de
zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de opdrachtgever over op
het moment, dat de zaken het magazijn verlaten.
6f A3-4You is nimmer aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd,
ontstaan door of in verband met het transport.
6g A3-4You is gerechtigd in gedeelten te leveren.
Artikel 7: Reclame
7a Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan A3-4You terstond
schriftelijk op de hoogte brengen. Indien de opdrachtgever ingeval van
zichtbare gebreken niet binnen 8 dagen na de dag der levering A3-4You
schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het
gekocht is ingeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame terzake
van het gebrek.
7b Reclames terzake van niet zichtbare gebreken dienen door de
opdrachtgever binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijze had moeten ontdekken bij A3-4You schriftelijk te worden
gedeponeerd op straffe van verval van het recht op reclame terzake van het
gebrek.
7c Reclames dienen gemotiveerd en onder overlegging van relevant
bewijsmateriaal bij A3-4You te worden ingediend.
7d A3-4You dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren.
7e Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen
aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
Artikel 8: Betaling
8a De vorderingen van A3-4You dienen te worden beschouwd als
brengschulden van de opdrachtgever.
8b Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening ten
kantore van A3-4You, of op een door A3-4You aan te wijzen bank- of
girorekening.
8c Onverminderd het recht van retentie, zal het A3-4You, alvorens tot
uitvoering de overeenkomst over te gaan vrijstaan een vooruitbetaling te
bedingen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van
een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van A3-4You.
8d Indien een opdrachtgever niet binnen de overeengekomen, of anderszins
hiervoor bepaalde, termijn betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim. A3-4You is in dat geval gerechtigd een vergoeding wegens
renteverlies in rekening te brengen van 1,5% per maand, of de wettelijke
(handels)rente wanneer deze hoger is.
8e In geval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever aansprakelijk
voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van A3-4You. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen
bedrag met een minimum van euro 150,-.
Algemene Voorwaarden A3-4You
8f Indien opdrachtgever enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is A3-4You voorts gerechtigd
haar verplichtingen op te schorten en heeft A3-4You het recht de
overeenkomst te ontbinden (zie artikel 13) en (aanvullende) schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door A3-4You in het kader van de overeenkomst geleverde zaken
blijven eigendom van A3-4You totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit
de met A3-4You gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 Door A3-4You geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd
om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van
hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van A3-4You veilig te
stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan
is de opdrachtgever verplicht om A3-4You daarvan onmiddellijk op de hoogte
te stellen.
9.5 De opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan A3-4You ter inzage te geven. Bij een
eventuele uitkering van de verzekering is A3-4You gerechtigd tot deze
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens
A3-4You bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat
in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
9.6 Voor het geval A3-4You zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan A3-4You en door A3-4You aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van A3-4You
zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 10: Retentierecht
Onverminderd het wettelijke retentierecht is A3-4You gerechtigd enige zaak
van de opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld,
onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen A3-
4You uit welke hoofde
dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake
van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie
heeft A3-4You ook in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement
komt te verkeren.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11a A3-4You is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
• Overmacht zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven.
• Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten dan wel
andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld.
• Onoordeelkundige behandeling door opdrachtgever van de geleverde zaken.
• Het verstrekken door of namens de opdrachtgever van onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
11b A3-4You is slechts aansprakelijk voor schade voor zover ontstaan door
grove schuld van A3-4Youof van hen, die door A3-4You te werk zijn gesteld op
de aan haar opgedragen werkzaamheden.
11c A3-4You zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade
van een opdrachtgever te vergoeden.
11d De aansprakelijkheid van A3-4You is beperkt tot ten hoogste het
factuurbedrag van de geleverde zaken.
Artikel 12: Garantie
12a Terzake van door A3-4You geleverde zaken zijn garantiebepalingen van
toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is
overeengekomen.
12b Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks – resp. importeurs – of
groothandelsgarantie gelden slechts de door de desbetreffende leveranciers
gehanteerde garantiebepalingen.
Artikel 13: Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met A3-4You
gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf
van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft A3-4You het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter harer keuze, zonder dat
A3-4You tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd
de haar verdere toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke
A3-4You ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk volledig
opeisbaar.
Artikel 14: Afwijkende voorwaarden
14a Wanneer in een vestiging van de opdrachtgever bepalingen of
voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene
Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij door A3-4You
uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
14b Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme
inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de
Voorwaarden van A3-4You prevaleren.
Artikel 15: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel
van A3-4You binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk
zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen
alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben en niet
beschikken over een schriftelijke volmacht.
Artikel 16: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: stakingen,
blokkade, bedrijfsstoornis, brand overstroming, natuurrampen, export- of
importverbod, weigering import en exportvergunningen te verstrekken,
verbeurdverklaring of ander overheidsmaatregelen en wanprestatie van de
toeleveranciers van A3-4You of andere wijzen van niet voldoen door deze
toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts elke andere vanbuiten
komende oorzaak die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of
verkeersopvatting in redelijkheid niet aan A3-4You kan worden toegerekend.
Artikel 17: Verzekering
De opdrachtgever kan A3-4You verzoeken voor rekening van laatstgenoemde
een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt voor welke A3-4You niet
aansprakelijk is. A3-4You is slechts gehouden, een verzekering te sluiten,
zoals in het bovenstaande bedoeld, voor zover A3-4You zich daartoe
uitdrukkelijk schriftelijk heeft verbonden.
Artikel 18: Toepasselijk recht en forumkeuze
18.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbieding en overeenkomsten,
waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het “Weens Koopverdrag” is expliciet
uitgesloten.
18.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met A3-4You gesloten
overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de
bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. A3-4You heeft het recht een procedure
bij de rechtbank aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de
vorige zin bevoegd zou zijn.